Chùa Hang Thái Nguyên

Chùa Hang Thái Nguyên : Chùa Hang còn gọi là "Tiên Lữ Động" nằm trong núi Chùa Hang. Từ xưa sách An Nam chí viết: "Núi Long Tuyền ở Đồng Hỷ rộng rãi, có thể chứa hơn 300 người, trong núi có đền thờ Phật Thích Ca và các vị phật tổ, có một cái lỗ nước trong chảy thành ao, có rất nhiều cá".